Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 08/7/2020, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1016/SNV-CCHC&QLVTLT về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp


Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020). Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức. Đối tượng áp dụng gồm bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem tiếp


Tài liệu phục vụ cuộc họp ban Chỉ đạo CCHC về kết quả Chỉ số CCHC (gọi tắt là Chỉ số PAR INDEX) năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (gọi tắt là Chỉ số SIPAS) năm 2019.

Xem tiếp


Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bắc Kạn. Để dự thảo kế hoạch khi ban hành phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao và thuận lợi trong triển khai thực hiện, ngày 13/02/2020 Sở Nội vụ có văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch trên. Nội dung văn bản đề nghị các đơn vị tập trung góp ý các nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện; công tác khen thưởng; hình thức tổ chức hội nghị tổng kết trong bản dự thảo Kế hoạch.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi); Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi), Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho UBND tỉnh ban hành. Để các nội dung trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo quyết định

Xem tiếp


Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, kế hoạch về xây dựng tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch tinh giản biên chế đã có được những kết quả tích cực. Để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quyền lợi ích cho những đối tượng thuộc diện tinh giản, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Xem tiếp


Ngày 25/7/2019, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1172/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối