Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Xác định được sự cần thiết trong công tác tuyên truyền, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Xem tiếp


Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 25/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025(Văn bản số 7946/UBND-NCPC).

Xem tiếp


Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các thông tư mới quy định về quy trình tiếp công dân; quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ 15/11/2021 và một số Thông tư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, cụ thể: - Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Xem tiếp


Dự Thảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Xem tiếp


Để đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 02/9/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện:

Xem tiếp


Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn và để thực hiện có hiệu các mục tiêu Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, ngày 30/9/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021).

Xem tiếp


Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 92/GM-UBND về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị. Tuy nhiên, do tài liệu phục vụ Hội nghị có dung lượng lớn, do vậy Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị tự chuẩn bị tài cho đại biểu tham dự Hội nghị ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 08/7/2020, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1016/SNV-CCHC&QLVTLT về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối