Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 92/GM-UBND về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị. Tuy nhiên, do tài liệu phục vụ Hội nghị có dung lượng lớn, do vậy Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị tự chuẩn bị tài cho đại biểu tham dự Hội nghị ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Xem tiếp


Tài liệu phục vụ cuộc họp ban Chỉ đạo CCHC về kết quả Chỉ số CCHC (gọi tắt là Chỉ số PAR INDEX) năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (gọi tắt là Chỉ số SIPAS) năm 2019.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 19/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem tiếp