Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu phục vụ cuộc họp đánh giá kết quả Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức năm 2019

Tài liệu phục vụ cuộc họp ban Chỉ đạo CCHC về kết quả Chỉ số CCHC (gọi tắt là Chỉ số PAR INDEX) năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (gọi tắt là Chỉ số SIPAS) năm 2019.

   Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1142/QĐ-BNV ngày 29/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và Quyết định số 330/QĐ-BNV ngày 13/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh để đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Với nội dung họp

- Đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019;

- Báo cáo Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Tài liệu phục vụ cuộc họp.

- Báo cáo số 92/BC-SNV ngày 3/6/2020 kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (tải về)

- Thông báo 195/TB-VPCP ngày 29/5/2020

- BC Tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: