Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu phục vụ cuộc họp đánh giá kết quả Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân và Hội nghị sơ kết Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019

   Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 19/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh để đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và Hội nghị sơ kết Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Với nội dung họp

- Đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018;

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh;

- Triển khai thực hiện Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

- Báo cáo sơ kết Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo sơ kết công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tài liệu phục vụ cuộc họp

- Báo cáo Đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (tải về);

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 (tải về);

- Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019 của Văn phòng Chính phủ (tải về).

Báo cáo sơ kết Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm 2019. 

- Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (tải về);

- Báo cáo sơ kết công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (tải về).

                                  

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới: