Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Xác định được sự cần thiết trong công tác tuyên truyền, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Xác định được sự cần thiết trong công tác tuyên truyền, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Hình thức tuyên truyền CCHC qua hội nghị tập huấn triển khai các văn bản CCHC

Mục đích của Kế hoạch là nhằm thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng và các chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện CCHC, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); ngoài ra để người dân, doanh nghiệp thực hiện giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kế hoạch yêu cầu việc tuyên truyền CCHC phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

Theo Kế hoạch, có 11 nội dung cần thực hiện tuyên truyền trong năm 2022 với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Các nội dung tuyên truyền được giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Kế hoạch đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cùng tham gia thực hiện tuyên truyền và phối hợp giám sát việc tuyên truyền CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia tuyên truyền các mô hình mới hiệu quả, gương cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện CCHC của tỉnh, nhất là việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Chi tiết tại: Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh. (tải xuống)

(Nguồn: theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: