Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Nghị quyết của tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 25/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025(Văn bản số 7946/UBND-NCPC).

 

Hoạt động khảo sát ý kiến của người dân về công tác CCHC

Nội dung văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể, Chương trình hành động phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động và định hướng phát triển của lĩnh vực chuyên môn quản lý theo giai đoạn. Các mục tiêu phải cụ thể, thiết thực, khả thi, có tính định lượng cao; các nhiệm vụ phải đầy đủ 06 nội dung CCHC và đủ các nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ, đồng thời phải xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra, chi tiết thời gian hoàn thành theo lộ trình từng năm và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận hoặc từng đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện.

Ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý, bảo đảm kịp thời. Thường xuyên quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; đưa chuyên đề CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào thảo luận, quán triệt tại các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể, Chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đồng thời thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đảm bảo đủ nguồn lực, vật lực thực hiện Chương trình tổng thể, Chương trình hành động.

Văn bản chỉ đạo còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, trong đó:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

- Tập trung triển khai có hiệu quả và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt trong thời gian qua, đó là:Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm khi có văn bản hướng dẫn của trung ương; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức; ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình./.

(Nguồn: theo Văn bản số 7946/UBND-NCPCngày 25/11/2021của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới: