Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn và để thực hiện có hiệu các mục tiêu Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, ngày 30/9/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021).

Xem tiếp


Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi); Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi), Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi.

Xem tiếp


UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý. Quy định này quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút được tạo lập từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình được đăng phát trên Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn; các xuất bản phẩm, bản tin xuất bản tại tỉnh Bắc Kạn, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

Xem tiếp


Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, để triển khai việc đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 940/HD-SNV ngày 09/7/2018 về việc hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào kết quả tổ chức, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thực tế đạt được, các sở, ban ngành theo Phụ lục I, các huyện, thành phố theo Phục lục II; các xã, phường, thị trấn theo Phụ lục III. Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại các Phụ lục I, Phục lục II, Phụ lục III (gửi kèm theo). Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc điều tra xã hội học do Sở Nội vụ trực tiếp đi điều tra. Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng, công bố Chỉ CCHC hàng năm của các xã, phường, thị trấn theo nội dung, trình tự, thời gian quy định tại Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh và các hướng dẫn tại văn bản này. Đồng thời các huyện, thành phố căn cứ vào hướng dẫn này có thể hướng dẫn bổ sung thêm cho các xã, phường, thị trấn trực thuộc, để phù hợp với sự chỉ đạo điều hành và thực tiễn triển khai công tác CCHC tại địa phương mình.

Xem tiếp


Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công. Nhằm đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về Thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Với mục tiêu xác định được Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã). Việc xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo các lĩnh vực, tiêu chí và tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 18/5/2018, Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số: 657/HD-SNV về xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính chính của tỉnh đảm bảo đầy đủ số liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và phù hợp với nội dung các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính, như sau:

Xem tiếp


Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về ban hành tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) đối với các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234