Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

b) Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020, bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã của cả tỉnh đạt 11,9 tiêu chí trên xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 23,6% số xã toàn tỉnh, cụ thể: Huyện Bạch Thông 05 trên 16 xã; huyện Ba Bể 04 trên 15 xã; huyện Chợ Đồn 03 trên 21 xã; huyện Chợ Mới 04 trên 15 xã; huyện Na Rì 03 trên 21 xã; huyện Ngân Sơn 03 trên 10 xã; huyện Pác Nặm 02 trên 10 xã; thành phố Bắc Kạn 02 trên 02 xã.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức thực hiện 11 nội dung thành phần để phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

b) Phân bổ nguồn vốn trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư hỗ trợ cho các xã trên địa bàn xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để hoàn thành các tiêu chí cơ sở vật chất trong bộ tiêu chí nông thôn mới, đồng thời phục vụ cho sản xuất tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp.

c) Lồng ghép và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3. Phương án phân bổ

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bắc Kạn là 657.630 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: Các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã nghèo thuộc huyện nghèo 30a (79 xã).

- Các xã đạt dưới 5 tiêu chí (2 xã): Hệ số 5,0; phân bổ 10.540 triệu đồng trên xã.

- Các xã còn lại (77xã): Hệ số 4,0. Trong đó:

+ Các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu giai đoạn 2016 - 2020 (49 xã): Hệ số 4; phân bổ 8.430 triệu đồng trên xã.

+ Các xã mới vào Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; xã nghèo thuộc huyện nghèo được bổ sung trong giai đoạn 2018 - 2020; các xã thuộc huyện được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 (21 xã): Hệ số 2,8; phân bổ 5.900 triệu đồng trên xã.

+ Các xã 135 năm 2016 ra khỏi Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, áp dụng từ năm 2018 trở đi (06 xã): Hệ số 2,2; phân bổ 4.640 triệu đồng trên xã. Riêng xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới (xã được hưởng hệ số 5 năm 2016): Hệ số 2,6; phân bổ 5.480 triệu đồng.

b) Nhóm 2: Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên (01 xã): Hệ số 1,3; phân bổ 2.960 triệu đồng trên xã.

c) Nhóm 3: Các xã còn lại (30 xã): Hệ số 1,0; phân bổ 2.110 triệu đồng trên xã.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết bãi bỏ chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm(02/02/2018)

Ban tổ chức tỉnh Ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá năm 2017(30/11/2017)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn(31/08/2017)

Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/03/2017)

Quyết đinh số 1022/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (13/07/2016)

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020(29/06/2016)

Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động của tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(28/06/2016)

Kế hoạch số 295/KH-BCĐ ngày 29/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)