Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn.

- Ngân sách tỉnh thưởng cho ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp huyện thưởng cho ngân sách cấp xã, như sau:

1. Nguyên tắc xét thưởng

a) Ngân sách cấp trên chỉ xét thưởng cho ngân sách cấp dưới khi tổng số thu cân đối ngân sách địa phương của cấp xét thưởng (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng so với dự toán Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Nếu số thu so với thực hiện năm trước không tăng, địa phương không được xét thưởng.

b) Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia của địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất), không tính riêng từng khoản thu.

c) Số tăng thu tính thưởng vượt thu không bao gồm số tăng thu ngân sách do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Số được thưởng của từng địa phương tối đa không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

2. Mức thưởng: Tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tăng thu giữa thực hiện so với dự toán phần ngân sách cấp trên được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới (không kể thu tiền sử dụng đất).

a) Thưởng cho ngân sách cấp dưới bằng 70% đối với số tăng thu từ 500 triệu đồng trở xuống.

b) Thưởng thêm cho ngân sách cấp dưới 20% đối với số tăng thu trên 500 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng.

c) Thưởng thêm cho ngân sách cấp dưới 10% đối với số tăng thu trên 1.000 triệu đồng.

3. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu

a) Nguồn thưởng vượt thu để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

b) Căn cứ số được thưởng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

4. Thời gian xét thưởng

a) Trong thời gian 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán theo niên độ năm xét thưởng, căn cứ kết quả thu ngân sách Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp xã) có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo số tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới (không kể thu tiền sử dụng đất) gửi Kho bạc Nhà nước cùng cấp xác nhận, gửi cơ quan tài chính cấp trên xem xét.

b) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo số tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới (không kể thu tiền sử dụng đất), cơ quan Tài chính kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới. Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết bãi bỏ chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm(02/02/2018)

Ban tổ chức tỉnh Ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá năm 2017(30/11/2017)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn(31/08/2017)

Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/03/2017)

Quyết đinh số 1022/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (13/07/2016)

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020(29/06/2016)