Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, để triển khai việc đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 940/HD-SNV ngày 09/7/2018 về việc hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào kết quả tổ chức, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thực tế đạt được, các sở, ban ngành theo Phụ lục I, các huyện, thành phố theo Phục lục II; các xã, phường, thị trấn theo Phụ lục III. Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại các Phụ lục I, Phục lục II, Phụ lục III (gửi kèm theo). Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc điều tra xã hội học do Sở Nội vụ trực tiếp đi điều tra. Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng, công bố Chỉ CCHC hàng năm của các xã, phường, thị trấn theo nội dung, trình tự, thời gian quy định tại Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh và các hướng dẫn tại văn bản này. Đồng thời các huyện, thành phố căn cứ vào hướng dẫn này có thể hướng dẫn bổ sung thêm cho các xã, phường, thị trấn trực thuộc, để phù hợp với sự chỉ đạo điều hành và thực tiễn triển khai công tác CCHC tại địa phương mình.

 

Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị phải gửi kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP. Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, các cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP. Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng, yêu cầu các các cơ quan, đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tài liệu kiểm chứng được gửi đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) bằng hình thức văn bản giấy (kèm theo Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm) hoặc gửi bằng file điện tử (bản scan của văn bản giấy) vào địa chỉ email Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (cchcbk@backan.gov.vn). Đối với các xã, phường, thị trấn tài liệu kiểm chứng được gửi đến UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ). Việc sắp xếp các tài liệu kiểm chứng phải bảo đảm tính khoa học, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, thẩm định.

Chi tiết tệp đính kèm (tải về)./.

         - CV huong dan cham chi so CCHC

         - Mau bao cao tu danh gia cac cap

         - Mau cap Mau cap huyen bao cao ve cap xa

         - phu luc I (cap so, nganh)

         - phu luc II (cap huyen)

         - phu luc III (cap xa)

         - phu luc IV

         - phu luc V

         - Phu luc VI

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công(20/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(20/06/2018)

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính(22/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết bãi bỏ chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)