Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn

Ngày 23/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, để triển khai việc đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2017 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 847/HD-SNV ngày 31/8/2017 về việc hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào kết quả tổ chức, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thực tế đạt được, các sở, ban ngành theo Phụ lục I, các huyện, thành phố theo Phục lục II; các xã, phường, thị trấn theo Phụ lục III. Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại các Phụ lục I, Phục lục II, Phụ lục III (gửi kèm theo). Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc điều tra xã hội học do Sở Nội vụ trực tiếp đi điều tra. Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng, công bố Chỉ CCHC hàng năm của các xã, phường, thị trấn theo nội dung, trình tự, thời gian quy định tại Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh và các hướng dẫn tại văn bản này. Đồng thời các huyện, thành phố căn cứ vào hướng dẫn này có thể hướng dẫn bổ sung thêm cho các xã, phường, thị trấn trực thuộc, để phù hợp với sự chỉ đạo điều hành và thực tiễn triển khai công tác CCHC tại địa phương mình.

Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị phải gửi kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP. Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, các cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP. Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng, yêu cầu các các cơ quan, đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tài liệu kiểm chứng được gửi đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) bằng hình thức văn bản giấy (kèm theo Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm) hoặc gửi bằng file điện tử (bản scan của văn bản giấy) vào địa chỉ email Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (cchcbk@backan.gov.vn). Đối với các xã, phường, thị trấn tài liệu kiểm chứng được gửi đến UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ). Việc sắp xếp các tài liệu kiểm chứng phải bảo đảm tính khoa học, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, thẩm định.

          Chi tiết tệp đính kèm (tải về)./.

          - CV huong dan cham chi so CCHC theo qd 343

          - Mau bao cao tu danh gia cac cap

          - Mau cap Mau cap huyen bao cao ve cap xa

          - phu luc I (cap so, nganh)

          - phu luc II (cap huyen)

          - phu luc III (cap xa)

          - phu luc IV

          - phu luc V

           - Phu luc VI


Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/03/2017)

Quyết đinh số 1022/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (13/07/2016)

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020(29/06/2016)

Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động của tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(28/06/2016)

Kế hoạch số 295/KH-BCĐ ngày 29/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Công văn số 4341/UBND-NC ngày 12/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập (28/06/2016)

Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)