Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 295/KH-BCĐ ngày 29/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động của tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(28/06/2016)

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Công văn số 4341/UBND-NC ngày 12/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập (28/06/2016)

Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Kế hoạch 171/KH-UBND ngày 4/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai, thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức chi phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Công văn số 4425/UBND-NC ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức, thực hiện quyết định số 09/2015/QĐ-TTg(28/06/2016)

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 (28/06/2016)

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương (28/06/2016)