Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.


Công trình Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Việc điều chỉnh, bố sung Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc,tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các văn bản liên quan, Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 08/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; đảm bảo phần kế hoạch vốn điều chỉnh không làm thay đổi tổng số kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 được giao.

Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cụ thể: Giảm kế hoạch vốn đầu tư của 20 công trình, dự án với tổng số vốn 30.787 triệu đồng, đồng thời phân bổ 8.000 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thực hiện dự án Hạ tầng kĩ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, số vốn hỗ trợ là 43.787 triệu đồng.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thể lệ cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/10/2019)

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao của tỉnh Bắc Kạn(14/08/2018)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2018(12/07/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công(20/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(20/06/2018)

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính(22/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)