Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao của tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý. Quy định này quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút được tạo lập từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình được đăng phát trên Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn; các xuất bản phẩm, bản tin xuất bản tại tỉnh Bắc Kạn, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

  

Trong đó quỹ nhuận bút được hình thành từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nguồn thu từ hoạt động báo chí; nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của cơ quan báo chí, nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài, được tạo lập như sau: Quỹ nhuận bút = Tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình trong năm + Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm + Thù lao.

- Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm tối đa không vượt quá 30% tổng nhuận bút chi trả trong năm.

- Tổng thù lao không vượt quá 50% nhuận bút đối với báo in, báo điện tử; không vượt quá 70% nhuận bút đối với báo nói, báo hình, không vượt quá 20% nhuận bút đối với bản tin, trang, cổng thông tin điện tử, chương trình phát thanh cấp huyện.

Quỹ nhuận bút được sử dụng để trả nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được sử dụng; trả thù lao, lợi ích vật chất (sách, báo biếu, vé mời xem công bố tác phẩm, giải thưởng trong nước và quốc tế); tổ chức các hoạt động khuyến khích sáng tạo; không sử dụng vào mục đích khác./.

Nguồn: Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2018(12/07/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công(20/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(20/06/2018)

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính(22/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)