Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính

Ngày 18/5/2018, Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số: 657/HD-SNV về xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính chính của tỉnh đảm bảo đầy đủ số liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và phù hợp với nội dung các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính, như sau:

1. Về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính

Nội dung kế hoạch cải cách hành chính: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình, các đơn vị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm với các nhiệm vụ cụ thể gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

2. Về xây dựng báo cáo cải cách hành chính

- Nội dung báo cáo cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị phải bám sát thực tế tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong kế hoạch cải cách hành chính năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện báo cáo

- Báo cáo quý gửi trước ngày 05 tháng cuối cùng của quý (trước ngày 05/3 và 05/9);

- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05/6;

- Báo cáo năm gửi trước ngày 30/11 hàng năm.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết bãi bỏ chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm(02/02/2018)

Ban tổ chức tỉnh Ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá năm 2017(30/11/2017)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn(31/08/2017)