Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi); Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi), Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi.

          Thể lệ cuộc thi quy định rất cụ thể về đối tượng, hình thức dự thi; nội dung thi; số lượng, thể thức, nội dung bài dự thi; về sử dụng bài dự thi; Tiêu chí, phương pháp, nguyên tắc chấm bài; xếp giải cuộc thi

          Về giải thưởng

          Giải tập thể, gồm 06 giải, thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi: 01 giải nhất trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

          Giải cá nhân, gồm 06 giải, thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi: 01 giải nhất trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

          Về thời gian nhận bài thi, từ ngày 15/10 đến 30/10/2019 (nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, tính theo ngày trên dấu bưu điện); Tổ chức chấm, xét chọn bài thi, từ ngày 11/11 đến 25/11/2019; Công bố kết quả, trao giải dự kiến 30/11/2019.

          Về địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, Số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Cách thức nhận bài dự thi: Nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (các cá nhân, tập thể đến nộp bài dự thi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính).

          Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả cuộc thi trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi. Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả giải quyết cuối cùng.

          Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; Trang thông tin điện tử cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://cchc.backan.gov.vn và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức, Ban Chấm thi, Ban thư ký, Tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi thực hiện nghiêm túc theo Thể lệ này.

          Thông tin liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi: Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ, tỉnh Bắc Kạn, điện thoại 0209 3870 784./.

đính kèm tệp tải về

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao của tỉnh Bắc Kạn(14/08/2018)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2018(12/07/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công(20/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(20/06/2018)

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính(22/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(17/05/2018)