Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP và Nghị quyết số 08-NQ/TU, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn và để thực hiện có hiệu các mục tiêu Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, ngày 30/9/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021).


Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn

Chương trình hành động của tỉnh đề ra 07 mục tiêu chính với nhiều chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện trong 5 năm tới (giai đoạn 2021-2025). Các mục tiêu của Chương trình hành động bám sát mục tiêu Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Để trong 5 năm tới đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chương trình hành động đưa ra 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, là: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân; phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi với các địa phương nhằm tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng công tác quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của từng đơn vị; đảm bảo nguồn lực về con người, kinh phí để thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Các nhiệm vụ của Chương trình hành động được gắn với việc thực hiện chuyên môn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; quy định sản phẩm/kết quả, thời gian cụ thể cho từng nhiệm vụ.

Trên cơ sở Chương trình hành động của tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị và ban hành chậm nhất ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Để đạt được các mục tiêuChương trình hành động đưa ra, cần sự quan tâm vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy; sự nỗ lực của các cấp chính quyền trong tổ chức thực hiện./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm: Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh.

(Nguồn: theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020(19/08/2020)

Thể lệ cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/10/2019)

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao của tỉnh Bắc Kạn(14/08/2018)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2018(12/07/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công(20/06/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(20/06/2018)

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính(22/05/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/05/2018)

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (17/05/2018)