Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm

Ngày 01/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tình hàng năm, theo đó UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau:

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho các lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều CCHC;

+ Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy nhà nước;

+ Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho các lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều CCHC (phần công tác báo cáo);

+ Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh;

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho các lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều CCHC (phần công tác báo cáo);

+ Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh;

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho các lĩnh vực:

- Lĩnh vực cải cách tài chính công;

- Lĩnh vực đánh giá tác động của CCHC (phần tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh).

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều CCHC (phần công tác báo cáo);

- Lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (phần ứng dụng công nghệ thông tin).

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (phần áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, hoặc 2015)

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm đạt được điểm tối đa cho lĩnh vực đánh giá tác động của CCHC (phần tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh).

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ban tổ chức tỉnh Ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá năm 2017(30/11/2017)

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn(31/08/2017)

Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/03/2017)

Quyết đinh số 1022/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (13/07/2016)

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020(29/06/2016)

Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động của tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ(28/06/2016)

Kế hoạch số 295/KH-BCĐ ngày 29/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)

Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (28/06/2016)