Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Dự Thảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Xem tiếp


Ngày 08/7/2020, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1016/SNV-CCHC&QLVTLT về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp


Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bắc Kạn. Để dự thảo kế hoạch khi ban hành phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao và thuận lợi trong triển khai thực hiện, ngày 13/02/2020 Sở Nội vụ có văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch trên. Nội dung văn bản đề nghị các đơn vị tập trung góp ý các nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện; công tác khen thưởng; hình thức tổ chức hội nghị tổng kết trong bản dự thảo Kế hoạch.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho UBND tỉnh ban hành. Để các nội dung trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo quyết định

Xem tiếp


Ngày 25/7/2019, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1172/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp


Ngày 27/5/2019, Sở Nội vụ ban hành công văn số 822/SNV-CCHC&QLVTLT về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC, Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Nội dung dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính được cụ thể hóa các nội dung trong Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ và công tác thực tế về Cải cách hành chính tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 14/6/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 801/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp


Ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 479/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC (lần 2), thực hiện Văn bản số 277/UBND - NCKSTT ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn) và đã có văn bản gửi xin ý kiến góp ý của các sở: Tư Pháp, Tài Chính, Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Văn phong UBND tỉnh, trên cơ sở tiếp thu góp ý của các đơn vị này, Sở Nội vụ đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo.

Xem tiếp


Ngày 22/3/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 399/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC, thực hiện Văn bản số 277/UBND - NCKSTT ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Nội dung dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính được cụ thể hóa các nội dung trong Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ và công tác thực tế về CCHC tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp