Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC 2018

Ngày 22/3/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 399/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC, thực hiện Văn bản số 277/UBND - NCKSTT ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Nội dung dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính được cụ thể hóa các nội dung trong Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ và công tác thực tế về CCHC tại tỉnh Bắc Kạn.

 Để các nội dung trong dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính sau khi ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh,  Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính trên (bao gồm cấp sở, cấp huyện, cấp xã). Cụ thể:

1. Văn phòng UBND tỉnh góp ý lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính.

2. Sở Tư pháp góp ý lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

3. Sở Tài chính góp ý lĩnh vực: Cải cách tài chính công.

4. Sở Thông tin và Truyền thông góp ý lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính (Ứng dụng công nghệ thông tin).

5. Sở Khoa học và Công nghệ góp ý lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính (Áp dụng hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO).

Ngoài góp ý các nội dung trọng tâm lĩnh vực thuộc chuyên môn của đơn vị, đề nghị các đơn vị góp ý thêm các nội dung khác của dự thảo. Đề nghị các cơ quan đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nội vụ trước  ngày 31 tháng 3 năm 2018  để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

  - CV de nghi gop y;

  - Dự thảo quyet dinh;

  - Phụ lục I;

  - Phụ lục II;

  - Phụ lục III.

Tác giả:  H. Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới: