Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC 2018 (lần 2)

Ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 479/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC (lần 2), thực hiện Văn bản số 277/UBND - NCKSTT ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn) và đã có văn bản gửi xin ý kiến góp ý của các sở: Tư Pháp, Tài Chính, Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Văn phong UBND tỉnh, trên cơ sở tiếp thu góp ý của các đơn vị này, Sở Nội vụ đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo.

Để các nội dung trong dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính sau khi ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nội vụ trước  ngày 18 tháng 4 năm 2018  để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

  - CV đề nghị góp ý (lần2);

  - Dự thảo quyết định (lần2);

  - Phụ lục I (lần2);

  - Phụ lục II (lần2);

  - Phụ lục III (lần2).

Tác giả:  H.T
Nguồn: