Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản QPPL về đánh giá trách nhiệm người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho UBND tỉnh ban hành.

Để các nội dung trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo quyết định.

Toàn văn dự thảo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: http://cchc.backan.gov.vn mục “văn bản dự thảo”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 10 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.

Thông tin chi tiết đính kèm tệp tải về.

- DT Quyết định VBQPPL

- DT Quy định VBQPPL 

- Công Văn

Tác giả: 
Nguồn: