Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

  Ngày 14/6/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 801/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh góp ý lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính.

2. Sở Tư pháp góp ý lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

3. Sở Tài chính góp ý lĩnh vực: Cải cách tài chính công.

4. Sở Thông tin và Truyền thông góp ý lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính (Ứng dụng công nghệ thông tin).

5. Sở Khoa học và Công nghệ góp ý lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính (Áp dụng hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO).

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 6 năm 2018 để tổng hợp ban hành./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

          - Phục lục I (tải về);

          - Phục lục II (tải về);

          - Phục lục III (tải về).

Tác giả:  H.T
Nguồn: