Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ Ban hành bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 28/12/2017, Bộ Nội vụ bành hành Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” (sau đây gọi tắt tiếng Việt là Chỉ số CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX)

Mục tiêu  

- Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổ thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh.

- Xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát.

- Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh.

Yêu cầu

- Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các bộ, các tỉnh và đánh giá thực chất khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.

- Tăng cướng sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của bộ, các tỉnh.

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số

- Cấp Bộ, bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần.

- Cấp tỉnh, bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(28/06/2016)

Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/1/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020(28/06/2016)

Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”(28/06/2016)

Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 3/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (28/06/2016)

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020(28/06/2016)

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020(28/06/2016)

Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (28/06/2016)

Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ(28/06/2016)

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương(28/06/2016)

Công văn số 1963/BNV-CCHC ngày 8/5/2015 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cử liên thông theo quyết định 09/2015/QĐ-TTg(28/06/2016)