Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, kế hoạch về xây dựng tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch tinh giản biên chế đã có được những kết quả tích cực. Để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quyền lợi ích cho những đối tượng thuộc diện tinh giản, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

 

Ảnh minh họa

Thông tư quy định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập; người lao động được các đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng lần đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2003 trở đi; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong cơ quan Liên đoàn lao động Việt Nam; người làm việc trong biên chế nhà nước giao cho các hội;Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo Thông tư việc lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đối với các bộ, cơ quan Trung ương căn cứ Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm của các bộ, cơ quan Trung ương đã được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm kế hoạch. Riêng đối với năm 2019, căn cứ Đề án tinh giản biên chế, tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 và kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 của các bộ, cơ quan Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do ngân sách nhà nước bố trí năm 2019 gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán theo quy định.

Đối với các địa phương, căn cứ Đề án tinh giản biên chế, tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm hiện hành và kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm kế hoạch của địa phương đã được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm kế hoạch tổng hợp chung vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Việc phân bổ, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đối với các bộ, cơ quan Trung ươngđược bố trí phân bổ vào nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Trên cơ sở danh sách tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bộ, cơ quan Trung ương chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

Đối với các địa phương, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Trên cơ sở danh sách tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị ở địa phương chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

Về quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế, căn cứ văn bản kiểm tra đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được tổng hợp chung vào báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị hàng năm theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách tiền hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp người hưởng chính sách tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy định đã mất, các địa phương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thanh toán, không tổng hợp vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương hàng năm.

So với các quy định tại Chương III Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các nội dung quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BTC cụ thể, rõ ràng hơn.

Từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021các cơ quan, đơn vịtừ Trung ương đến địa phương lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Thông tư trên./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng(20/06/2018)

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính(14/05/2018)

Bộ Nội vụ Ban hành bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(05/02/2018)