Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư 04/2021/TT-TTCP, Thông tư 05/2021/TT-TTCP, Thông tư 06/2021/TT-TTCP, Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và đều có hiệu lực kể từ 15/11/2021.

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các thông tư mới quy định về quy trình tiếp công dân; quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ 15/11/2021 và một số Thông tư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, cụ thể:

- Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Thông tư này thay thế  Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(29/10/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức(05/06/2020)

Quy định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế(05/08/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập(20/06/2018)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng(20/06/2018)